Deze website kan cookies plaatsen op uw computer om ons te helpen uw persoonlijke gebruikerservaring te verbeteren. Lees ons privacybeleid om meer te weten te komen over cookies.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website

De 'myPentax'-website, die toegankelijk is via het adres https://mypentax.ricoh-imaging.eu (hierna 'de website' te noemen), is gepubliceerd door RICOH IMAGING EUROPE SAS (hierna 'PENTAX RICOH-organisatie' te noemen), een vereenvoudigde naamloze vennootschap met enkele partner met een kapitaal van EUR 750.000, geregistreerd in het handelsregister van Pontoise onder nummer B 519 989 420 en met het hoofdkantoor te

Parc Tertiaire
7-9 avenue Robert Schuman - BP70102
94513 Rungis
Frankrijk
Telefoonnummer: 01 30 25 75 75
Fax: 01 30 25 75 76
E-mail: my at ricoh-imaging dot eu

Directeur voor publicatie: CEO van RICOH IMAGING EUROPE SAS

De website wordt gehost door: Host Europe Gmbh, Welserstr. 14, 51149 Köln, Duitsland

* * *

De website is bedoeld om een specifiek aantal gratis diensten aan te bieden.

De belangrijkste diensten die door de website worden geboden, zijn:

  • Het maken van een persoonlijk account
  • De mogelijkheid om je te abonneren op of af te melden voor de nieuwsbrief van PENTAX RICOH
  • De mogelijkheid om producten van PENTAX RICOH te registreren
  • De mogelijkheid om de factuur of het garantieformulier voor de aankoop van een product van PENTAX RICOH te downloaden
  • Het gebruik van een cookie om de beleving op verschillende websites van PENTAX RICOH te verbeteren

Deze algemene gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de relaties tussen PENTAX RICOH en elke persoon die de website gebruikt (hierna 'de gebruikers' te noemen) op grond van de algemene voorwaarden die in dit document zijn beschreven.

Toegang tot de website en voorwaarden voor gebruik

Elk bezoek van en/of gebruik van de website is onderhevig aan de volledige acceptatie zonder enig voorbehoud van alle voorwaarden en bepalingen die in deze algemene gebruiksvoorwaarden uiteen worden gezet.

Wanneer een gebruiker de website of de inhoud daarvan bezoekt, items uploadt naar, plaatst op of download van deze website of de voornoemde website en/of de inhoud daarvan op enige andere manier gebruikt, wordt de gebruiker verplicht tot naleving van deze algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetsmaatregelen.

PENTAX RICOH behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website te blokkeren voor elke gebruiker die niet aan deze algemene gebruiksvoorwaarden voldoet. Het bedrijf kan daarnaast alle maatregelen, inclusief rechtsmiddelen, treffen om zijn rechten uit te oefenen en te zorgen dat enige schending van deze algemene voorwaarden door de gebruiker niet ongestraft blijft.

Inhoud van de website

Intellectueel eigendom

Deze website is het eigendom van PENTAX RICOH en wordt door PENTAX RICOH beheerd.

Tenzij anderszins wordt vermeld zijn alle items op de website, met name teksten, merk- en bedrijfsnamen, logo's, producten, domeinnamen, presentaties, afbeeldingen, foto's, video's, structuren en indelingen, het exclusieve eigendom van PENTAX RICOH of zijn partners.

Elke nabootsing, duplicatie, opname, uitzending, aanpassing of uitgestelde overdracht, hetzij geheel of gedeeltelijk, is verboden. Iedereen die dergelijke activiteiten uitvoert zonder bewijs te kunnen overdragen van voorafgaande officiële toestemming van de eigenaar van de rechten met betrekking tot de items op de website die zonder toestemming worden gebruikt, kan worden vervolgd vanwege vervalsing.

Elke nabootsing, duplicatie, opname, uitzending, aanpassing of uitgestelde overdracht, hetzij geheel of gedeeltelijk, van de database die achter de website is opgeslagen, is evenzo verboden wanneer er geen voorafgaande officiële toestemming van de eigenaar van de rechten met betrekking tot de gebruikte database is verkregen.

De gebruiker van de website ontvangt geen andere licentie of rechten dan het recht om de website te bekijken.

Er is gestipuleerd dat het dupliceren van alle items of documenten op de website voor informatieve doeleinden echter is toegestaan, mits er strikt sprake is van particulier en persoonlijk gebruik.

Alle duplicatie en, over het algemeen, al het gebruik van kopieën van items of documenten op de website voor andere doeleinden is strikt verboden.

In alle gevallen dienen alle toegestane kopieën van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de website een verwijzing naar de voornoemde website en naar 'PENTAX RICOH' te bevatten.

Alle rechten die niet officieel in dit document worden verleend, zijn voorbehouden.

Hyperkoppelingen

  • Hyperkoppelingen op de website

PENTAX RICOH verklaart officieel dat externe webpagina's die door middel van direct of indirecte koppelingen naar de website verwijzen, van enige onwettige of illegale inhoud waren verstoken op het moment dat de koppelingen werden geplaatst.

PENTAX RICOH verklaart ten aanzien van koppelingen naar onafhankelijke websites dat wij geen invloed hebben op de huidige of toekomstige samenstelling van pagina's waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperkoppeling op de website. Wanneer er sprake is van onwettige, foutieve, onjuiste inhoud en vooral in het geval van schade als gevolg van het gebruiken of nalaten te gebruiken van de informatie die daar op wordt aangeboden, zal de aansprakelijkheid uitsluitend worden gedragen door de aanbieder van de voornoemde gekoppelde pagina's.

PENTAX RICOH aanvaardt bovendien, voor zover dat wettelijk is toegestaan, geen aansprakelijkheid die direct of indirect voortkomt uit het bezoeken van of bekijken van externe websites, het gebruiken van informatie die door de gebruiker op de voornoemde externe website wordt aangetroffen of het verlies van informatie als gevolg van het bezoeken van de hyperkoppelingen door de gebruiker.

  • Hyperkoppelingen naar de website van externe partijen

Koppelingen van externe partijen, zoals hieronder vermeld, zijn verboden, tenzij ze vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door PENTAX RICOH:

  • Naar de startpagina van de website
  • Naar een specifieke pagina op de website
  • Naar een document dat op de website is opgeslagen.

Toegangsverzoeken dienen te worden gestuurd naar de directeur voor publicatie op de website.

Gebruikersaccount en wachtwoord

De gebruiker is verantwoordelijk voor het feit dat zijn of haar wachtwoord, accountnummer of andere informatie vertrouwelijk blijft en voor alle activiteiten die van toepassing zijn op het gebruikersaccount.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn of haar wachtwoord, accountnummer en andere informatie die nodig is om de voornoemde gebruiker als lid te identificeren. Hij of zij moet zorgen dat de voornoemde gegevens vertrouwelijk blijven. Het is aan de gebruiker om alle voorzorgsmaatregelen te treffen die nodig zijn om de gegevens te beschermen tegen aanvallen.

De gebruiker dient PENTAX RICOH direct te informeren wanneer zijn/haar account zonder toestemming door een externe partij wordt gebruikt.

Nieuwsbrief van PENTAX RICOH

Wanneer gebruikers de website bezoeken, kunnen ze zich inschrijven voor de nieuwsbrief van PENTAX RICOH. De gebruiker kan zich direct via zijn of haar account op de website of indirect door middel van een hyperkoppeling onder aan elke nieuwsbrief die naar de gebruiker wordt gestuurd afmelden voor deze nieuwsbrief. 

Opgeslagen garantieformulieren

Door de website te bezoeken kunnen gebruikers via hun gebruikersaccount kopieën downloaden van de factuur of van het garantieformulier voor gekochte producten van PENTAX RICOH. PENTAX RICOH zal geen gebruik van dit document maken, maar biedt deze dienst aan gebruikers aan voor het geval ze een camera van PENTAX RICOH kwijtraken door verlies of diefstal, zodat ze een aankoopbewijs aan hun verzekeraar kunnen overdragen.

Gebruik van cookies

Wanneer een gebruikersaccount op de website wordt gemaakt, wordt er automatisch een 'cookie' gegenereerd. Dit is een onzichtbaar bestand dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en dat informatie bevat met betrekking tot het gebruikersaccount. Dit bestand is bedoeld om de gebruiker een betere ervaring op verschillende websites van PENTAX RICOH te bieden. Het bestand verzamelt daarvoor informatie over het bezoek aan websites van PENTAX RICOH.

De informatie die in het cookiebestand wordt opgeslagen, wordt onder geen beding gedeeld met of verhuurd of verkocht aan externe bedrijven. PENTAX RICOH zet zich in om de vertrouwelijkheid van voornoemde gegevens zo veel te beschermen als in zijn vermogen ligt.

Verder bepaalt PENTAX RICOH dat cookies niet kunnen worden gebruikt om gebruikers te herkennen en dat de bewaartermijn voor de informatie die in cookies op de computer wordt opgeslagen zes maanden bedraagt.

PENTAX RICOH verklaart echter overeenkomstig de aanbevelingen van de CNIL (Franse nationale commissie voor gegevensbescherming), dat hij of zij het opslaan van cookiebestanden op de computer kan blokkeren door zijn of haar browser dienovereenkomstig te informeren. Kijk voor meer informatie op http://www.cnil.fr onder 'Mentions cookies' en 'Les cookies'.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld tijdens het maken van een gebruikersaccount zijn bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en beter aan de verwachtingen van gebruikers te voldoen.

PENTAX RICOH, de dochterondernemingen en de externe partij die de nieuwsbrieven verstuurd vormen de ontvangers van de voornoemde gegevens. PENTAX RICOH zet zich in om de gegevens niet te verkopen of te verhuren aan externe partijen.

Het verzamelen, registreren, bewaren en gebruiken van voornoemde persoonlijke gegevens wordt gegarandeerd door strikte naleving van de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 (herzien) met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en privacy (de 'Informatique et Libertés'-wet).

De gebruiker kan dienovereenkomstig zijn of haar rechten uitoefenen om persoonlijke gegevens die op hem of haar van toepassing zijn te openen, te corrigeren en te verwijderen. Bovendien kan de gebruiker zijn of haar recht uitoefenen om het verwerken van voornoemde gegevens door ons bedrijf om legitieme redenen, behoudens wettelijke bepalingen, te voorkomen.

De gebruiker kan voornoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar my at ricoh-imaging dot eu of door een brief te richten aan het volgende adres.

Service CRM – Données personnelles
RICOH IMAGING EUROPE SASParc Tertiaire
7-9 avenue Robert Schuman - BP70102
94513 Rungis

Aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen

PENTAX RICOH streeft er binnen de grenzen van het mogelijk naar om te zorgen dat de nieuwste informatie op de website nauwkeurig is. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om inhoud op de website op enig moment zonder kennisgeving te corrigeren. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor inhoud op andere websites waarnaar koppelingen op de website staan of voor het gebruik ervan door de gebruiker. Het bedrijf informeert de gebruiker dan ook dat de gebruiker verantwoordelijk is voor het verifiëren van informatie op andere manieren, zoals door contact op te nemen met het bedrijf.

PENTAX RICOH garandeert om welk doel dan ook niet dat de informatie in documenten en de bijbehorende gegevens op de website overeenkomen.

PENTAX RICOH zal, voor zover door toepasselijke wetgeving is toegestaan, niet aansprakelijk worden gehouden voor enige onnauwkeurigheid of omissie met betrekking tot de informatie op de website, noch voor het verwijderen van enige gegevens of digitale berichten of voor storingen, defecten, onderbrekingen of vertragingen in het gebruik en, meer algemeen, voor elke directe, indirecte of onvoorzienbare schade of andere schade die in het bijzonder voortvloeit uit het gebruik van de website door de gebruiker of door het gebrek aan beschikbaarheid van of operationele storingen op de website, directe of indirecte vermeldingen naar enige informatie vanaf de website, gegevensverlies, inkomstenderving, ongeacht of dat het gevolg is van contractuele uitvoeringen, nalatigheid of welke oorzaak dan ook - hetzij als een gevolg of in relatie tot het gebruik van de website of de informatie die daar op staat vermeld.

PENTAX RICOH verwerpt daarnaast elke aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het frauduleus binnendringen door een externe partij, waardoor de informatie die op de website beschikbaar is wordt gewijzigd.

PENTAX RICOH doet geen garantie dat er geen virussen op de website of in de inhoud aanwezig zijn of dat er geen andere items zijn die schadelijke of vernietigende eigenschappen hebben en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die daar uit voortvloeit.

Wanneer PENTAX RICOH na onjuist, foutief of niet-conform gebruik van de website door de gebruiker onkosten moet maken, inclusief maar niet uitsluitend voor het opnieuw bouwen van de website of voor vergoedingen aan andere gebruikers of externe partijen, zal de gebruiker PENTAX RICOH op verzoek en na overdracht van schriftelijk bewijs van dergelijke onkosten schadeloos stellen. De gebruiker neemt dan ook voor zich om het bedrijf te compenseren voor alle directe en indirecte nadelige gevolgen met betrekking tot het gebruik van de voornoemde website.

Aanpassingen in de gebruiksvoorwaarden, overige

Elke afstandsverklaring van PENTAX RICOH ten aanzien van een van de clausules in de algemene gebruiksvoorwaarden in het voordeel van de gebruiker dient officieel schriftelijk te worden opgesteld en te worden ondertekend door PENTAX RICOH.

Wanneer een of meer clausules in de gebruiksvoorwaarden ontoepasselijk of wettelijk ongeldig zijn, blijven de andere clausules voor zover mogelijk volledig van kracht. PENTAX RICOH zal in alle gevallen al zijn rechten blijven uitoefenen, inclusief de rechten die niet officieel zijn vastgelegd in deze algemene gebruiksvoorwaarden.

PENTAX RICOH behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden en de regels en richtlijnen voor de website op elk gewenst moment en naar eigen inzicht aan te passen. Wanneer de voornoemde algemene gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, zal de datum van de voornoemde voorwaarden dienovereenkomstig worden aangepast.

Elke wijziging zal van kracht worden zodra deze op de website wordt gepubliceerd. Wanneer de website na publicatie van de wijzigingen nog wordt gebruikt, zal dat worden beschouwd als volledige acceptatie van de voornoemde wijzigingen door de gebruiker. We raden je dan ook aan om de algemene gebruiksvoorwaarden steeds te lezen wanneer je de website bezoekt.

We nodigen gebruikers aan om contact met ons op te nemen via het e-mailadres my at ricoh-imaging dot eu wanneer ze uitleg willen over de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden voor de website, wanneer ze de website willen gebruiken op een manier die niet is toegestaan op grond van de voornoemde algemene voorwaarden of wanneer ze vragen hebben.

Toepasselijk recht/rechtsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

Elk geschil dat voortkomt uit de geldigheid, interpretatie, toepassing of beëindiging van deze algemene gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan het bevoegde rechtsgebied van de locatie waar het hoofdkantoor van PENTAX RICOH is gevestigd, zelfs wanneer het uitspraken in kamers, incidentele onderwerpingen, aanvragen voor garanties of een veelvoud van verweerders betreft, behoudens wetgevende of regelgevende maatregelen die gespecialiseerde rechtsgebieden in specifieke velden vereisen. PENTAX RICOH kan zijn zaak echter voorleggen aan elke rechtbank met de juiste autoriteit, met name rechtbanken die rechtsbevoegdheid hebben over het hoofdkantoor of de vestigingsplaats van de gebruiker.

Rechten op foto's

De gebruiker stemt in dat hij of zij de wereldwijde reproductie- en exploitatierechten voor de inhoud die hij online publiceert voor de duur van de bescherming op grond van auteursrechtwetgeving overdraagt aan RICOH IMAGING EUROPE en aan elk bedrijfsonderdeel van RICOH group, in het bijzonder het recht om deze foto volledig of gedeeltelijk te publiceren op een van de websites van RICOH IMAGING EUROPE en de websites van RICOH group. Hij of zij bevestigt aan RICOH IMAGING EUROPE dat hij of zij eigenaar is van alle intellectueeleigendomsrechten op deze foto en dat de foto geen inbreuk maakt op enige rechten van derden.

De gebruiker bevestigt om technische redenen dat zijn of haar naam of pseudoniem niet wordt weergegeven of waarschijnlijk niet wordt weergegeven op de foto.

Hij of zij bevestigt dat de foto geen inbreuk maakt op de beeldrechten van enige externe partij en dat hij of zij toestemming heeft van alle personen die op de foto worden getoond om de foto op de 'myPentax'-website en op alle websites van RICOH te publiceren. Elke opmerking of stem die op de 'myPentax'-website wordt gepubliceerd, kan opnieuw worden gebruikt en worden gepubliceerd op een website van RICOH group.

De gebruiker kan overeenkomstig wet 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwelijkheid in de digitale economie RICOH IMAGING EUROPE informeren over enige inhoud op de website die hij of zij ongeoorloofd ervaart, zoals inhoud die aanzet tot haat of geweld, die de normen van openbaar fatsoen overschrijdt, van pornografische of pedofiele aard, die schadelijk is voor de privacy of die inbreuk maakt op intellectueel eigendom.  

RICOH IMAGING EUROPE kan dan verkiezen om deze inhoud te verwijderen of te wijzigen en/of om de publicatie ervan te verbieden, zoals het bedrijf alle inhoud die door een gebruiker online wordt gepubliceerd kan beheren en kan verwijderen wanneer deze inhoud als ongeoorloofd wordt beschouwd.

naar boven